Your source for great opportunities

Let our jobs come to you

Phó Giám đốc Trung tâm hệ thống phân phối

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc

1. Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh

Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của kênh Business được giao.

Tổ chức triển khai, Quản lý/Giám sát các chỉ tiêu KPIs của tất cả các Vùng thuộc Kênh và báo cáo kịp thời cho BTGĐ về kết quả/biến động/xu hướng về chất lượng/số lượng Agent, các chỉ tiêu kinh doanh được giao

Chủ trì theo dõi/phân tích các dữ liệu về người dùng, giao dịch, doanh thu, dòng tiền liên quan đến hệ thông Agent thuộc tất cả các Vùng được giao.

Chủ trì việc truyền thông nhất quán các chính sách của công ty cho toàn bộ lực lượng nhân sự /Agent thuộc phạm vi quản lý.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công ty để xử lý các ách tắc, vấn đề của HTPP, Agent, khách hàng

2. Xây dựng phát triển hệ thống Agent của Công ty

Hoạch định chiến lược và lập kế hoạch xây dựng Hệ thống Agent trên toàn quốc/Khu vực theo từng thời điểm.

Tổ chức triển khai giám sát kế hoạch xây dựng Hệ thống Agent trên toàn quốc/Khu vực được giao

Tổ chức xây dựng các chính sách, chương trình hỗ trợ các các Agent

Đảm bảo các Agent được quản lý đúng quy chuẩn của Công ty

3. Đào tạo & quản lý nhân sự

Đề xuất chính sách đào tạo/phát triển năng lực nhân viên, quản trị các kỹ năng cho từng đối tượng.

Phối hợp với các bộ phân liên quan thực hiện các chương trình đào tạo cho CBNV trung tâm.

Xem xét, đề xuất chính sách lương thưởng cho nhân viên

Quản lý và phân công công việc cho từng cán bộ nhân viên thuộc cấp.

Đánh giá, tuyển dụng, đề xuất nhân sự

4. Lập báo cáo

Báo cáo định kỳ theo quy định.

Báo cáo đột xuất hoặc theo yêu cầu của Ban TGĐ

 

Location: Ho Chi Minh City

Ref No: HCM128

Application Deadline: 09/30/2018

Type: Full time , Permanent

Salary Range: $1000 - $3000

Share: